Regulamin Sklepu Internetowego oraz Informacje dla (Ogólne warunki zawierania umów) klientów

I. Regulamin Sklepu Internetowego (Ogólne warunki zawierania umów)

§ 1 Postanowienia ogólne

Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego - Ogólne Warunki Zawierania Umów (dalej: Regulamin)(1) znajduje zastosowanie do wszystkich umów, które zawrą Państwo z nami jako Sprzedawcą (Krzysztof Ostrowski) za pośrednictwem strony internetowej www.galeriabobasa.pl (dalej także jako nasza strona).

Konsumentem w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą(2) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorcą w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca czynności prawnej w związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Państwa system(3) teleinformatyczny następujących wymagań technicznych: a) zastosowania przeglądarek: Internet Explorer, Opera, Google Chrom, Mozilla Firefox z włączoną obsługą: Cookies, Java Script b) minimalnej rozdzielczości ekranu:1024x768 pikseli.

§ 2 Zawarcie umowy

Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów.(1)

Prezentowanie towarów na naszej stronie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do złożenia przez Państwa oferty.

Zakup za pośrednictwem naszego internetowego system zamówień przebiega w następujący sposób:(2) wybrane przez Państwa towary należy umieścić w wyodrębnionej zakładce, służącej do generowania treści zamówienia, zwanej dalej "Koszykiem". Mogą Państwo w każdym czasie wywołać zakładkę "Koszyk" i dokonać zmian w treści zamówienia. Po wybraniu zamawianych towarów, wywołują Państwo zakładkę "Kasa" poprzez wybór odpowiedniego pola opisanego ?Kasa? lub ?Do kasy?. Następnie podają Państwo dane osobiste konieczne do Państwa identyfikacji i wysyłki zamawianych towarów. Pola zawierające powyższe informacje mogą być wypełnione automatycznie w przypadku, gdy zalogowali się Państwo do systemu za pomocą zarejestrowanego w nim wcześniej konta. Wybierają Państwo sposób zapłaty. Przedstawione  sposoby dostawy stanowią jedynie katalog przykładowy, a sprzedawca wyraża zgodę na zaproponowanie przez kupującego alternatywnego sposobu dostawy oraz dostawy zamawianych towarów. Wszystkie dane odnośnie zamówienia zostaną Państwu ponownie pokazane na stronie z podsumowaniem zamówienia. Przed złożeniem oferty zakupu mogą Państwo tutaj sprawdzić i poprawić wszelkie podane dane dotyczące zamówienia. Mogą Państwo także przerwać proces składania oferty zakupu. Wysłanie przez Państwa zamówienia poprzez klinknięcie pola "kupuję" jest równoznaczne ze złożeniem przez Państwa wiążącej oferty zakupu towarów wymienionych w zamówieniu i na warunkach w nim zawartych.

(3) Przyjęcie oferty kupna (i zarazem zawarcie umowy sprzedaży) następuje niezwłocznie po złożeniu zamówienia poprzez potwierdzenie przez nas w formie wiadomości e-mail, w której zostaną Państwo poinformowani o przyjęciu zamówienia do realizacji lub o wysyłce towarów.

Jeśli nie otrzymają Państwo wskazanego w niniejszym punkcie potwierdzenia o przyjęciu zamówienia lub informacji o wysyłce zamówionego towaru, nie są Państwo związani swoją ofertą kupna. W takim przypadku obie strony zobowiązane będą do niezwłocznego zwrotu wszelkich spełnionych do tej pory świadczeń.

Kierowane do nas zapytania odnośnie przedstawienia oferty są dla Państwa niewiążące. Przedstawimy(4) Państwu wiążącą ofertę (np. za pomocą wiadomości e-mail), którą mogą Państwo przyjąć w terminie 5 dni.

Realizacja zamówienia i przekazywanie wszelkich informacji związanych z zawarciem umowy sprzedaży(5) następuje drogą e-mailową. Nasze wiadomości e-mail częściowo generowane są w sposób zautomatyzowany. W związku z powyższym są Państwo zobowiązani do umożliwienia prawidłowej wymiany poczty elektronicznej, w szczególności poprzez podanie prawidłowego adresu e-mail oraz zapewnienie, że nasze wiadomości nie zostaną zablokowane przez filtry antyspamowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z niewykonania przez Państwa tego obowiązku.

§ 3 Zastrzeżenie prawa własności

Do czasu zapłaty całości ceny za towary pozostają one naszą własnością.(1)

§ 4 Reklamacje

Przysługują Państwu uprawnienia:(1)

a) z tytułu odpowiedzialności za wady (rękojmia) - zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego lub b) gwarancji wystawionej przez producenta lub dystrybutora towaru (jeśli dokument taki został przez te podmioty wystawiony) ? zgodnie z treścią karty gwarancyjnej. W przypadku skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi, prosimy przesłać reklamowany towar na adres: .Krzysztof Ostrowski, www.galeriabobasa.pl, ul. Obrzeżna 24 lok 5A, 02-682 Warszawa, Polska Zgłoszenie reklamacji może nastąpić w dowolnej formie. W terminie 14 dni przekażemy Państwu swoje stanowisko co do żądań zgłoszonych w reklamacji oraz poinformujemy o dalszym postępowaniu. W przypadku skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji należy złożyć reklamację w sposób określony w karcie gwarancyjnej wystawionej przez producenta lub dystrybutora towaru.

§ 5 Postanowienia końcowe

Umowa podlega prawu polskiemu. Wybór prawa obowiązuje tylko w takim zakresie, w jakim nie narusza to(1) ochrony przyznanej Konsumentowi na podstawie przepisów obowiązujących w miejscu jego stałego pobytu, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

Jeżeli nie są Państwo Konsumentem, miejscem wykonania umowy jest nasza siedziba, a sądem(2)

właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny właściwy dla naszej siedziby.

Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie(3) znajdują zastosowania. _______________________________________________________________________________________

II. Informacje dla klientów

1. Dane odnośnie Sprzedawcy

Krzysztof Ostrowski naZnak, ul. Modzelewskiego 46/50/194, 02-679 Warszawa Polska E-mail: poczta@galeriabobasa.pl, NIP: 922-150-80-78, adres korespondencyjny ul. Obrzeżna 24 lok 5 A, 02-682 Warszawa Polska E-mail: 

2. Informacje odnośnie zawarcia umowy

Czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia umowy, samo zawarcie umowy oraz informacje o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów uregulowane zostały w § 2 naszego regulaminu (część I ).

3. Język umowy, utrwalanie tekstu umowy

3.1. Obowiązującym językiem umowy jest język polski.

3.2. Tekst umowy nie jest przez nas zapisywany. Przed złożeniem zamówienia za pomocą koszyka internetowego mogą Państwo zachować tekst umowy poprzez jego wydrukowanie lub zapis w postaci . elektronicznej Dodatkowo treść zamówienia, wymagane przepisami prawa informacje w przypadku umów zawieranych na odległość z konsumentem oraz Regulamin zostaną Państwu przesłane w formie wiadomości e-mail.

4. Główne cechy towarów

Główne cechy towarów zawarte są w opisie produktu i uzupełniających informacjach na naszej stronie internetowej.

5. Ceny i sposoby płatności

5.1. Wszelkie podane na naszej stronie ceny stanowią ceny końcowe, zawierające wszelkie należne podatki. Ceny podane są w złotych polskich.

5.2. Ceny towarów nie zawierają kosztów ich dostawy, określonych w odpowiednio opisanej zakładce na

naszej stronie internetowej lub w opisie danego produktu. Koszty dostawy są wykazywane w procesie dokonywania zakupu i zostaną doliczone do wartości zamówionych towarów, chyba że zostaną Państwo z nich zwolnieni.

5.3. Dostępne sposoby płatności określone są w odpowiednio opisanej zakładce na naszej stronie internetowej lub w opisie danego produktu.

5.4. Zapłata ceny za zamówione towary i dostawę staje się wymagalna wraz z zawarciem umowy, chyba że co innego wynika z wybranego sposobu zapłaty.

. 6 Warunki dostawy

6.1. Warunki dostawy towarów, ze wskazaniem terminu dostawy i ewentualnych ograniczeń dostarczenia towarów określone są w odpowiednio opisanej zakładce na naszej stronie internetowej lub w opisie danego produktu.

6.2. W przypadku, gdy są Państwo Konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Państwa z chwilą wydania Państwu rzeczy. Reguła ta  znajduje zastosowanie w przypadku, gdy samodzielnie dokonali Państwo wyboru przewoźnika lub zlecili Państwo dostarczenie towaru innej osobie.

6.3. Przedstawione  sposoby dostawy stanowią jedynie katalog przykładowy, a sprzedawca wyraża zgodę na zaproponowanie przez kupującego alternatywnego sposobu dostawy oraz dostawy zamawianych towarów

7. Odpowiedzialność za wady towaru

Nasza odpowiedzialność za wady towaru określona została w regulacji ?reklamacje? w naszym regulaminie (część I).

Powyższy regulamin i informacje dla klientów zostały sporządzone przez prawników specjalizujących się w prawie internetowym i są nieustannie sprawdzane pod kątem zgodności z prawem. Sklepy Godne Zaufania sp. z o.o. gwarantują bezpieczeństwo prawne tego tekstu i przejmują odpowiedzialność w przypadku związanych z nim postępowań. Dokładne informacje znajdą Państwo pod adresem: http://www.sklepy-godne-zaufania.pl/uslugi-i-korzysci/regulamin-service.