Regulamin promocji "Kaszka gratis"

§ 1. Postanowienia ogólne
Regulamin promocji ?Kaszka gratis? określa prawa i obowiązki stron Umowy Sprzedaży Produktów zawieranej za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, o której mowa w Regulaminie sprzedaży Galeriabobasa.pl (wersja dla konsumentów) lub w Regulaminie sprzedaży Galeriabobasa.pl (wersja dla przedsiębiorców), zwanych dalej Regulaminami sprzedaży, w okresie objętym promocją ?Kaszka gratis?.
Organizatorem promocji ?Kaszka gratis?, zwanej dalej ?Promocją?, jest naZnak, ul. MOdzelewskiego 46/50/194, Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców, zwana w dalszej części ?Organizatorem?.
O ile z treści niniejszego Regulaminu nie wynika inaczej, słowa użyte w jego treści pisane wielką literą mają takie samo znaczenie jakie zostało im nadane w treści Regulaminów sprzedaży.
Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie Klient w rozumieniu Regulaminów sprzedaży, tj. podmiot kupujący od Organizatora Produkt spośród Katalogu Produktów.
Uczestnikiem Promocji nie może być pracownik Organizatora, podmiot działający na zlecenie Organizatora w związku z przeprowadzeniem Promocji oraz członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonka, a także wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo małżonka pracownika oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 
§ 2. Warunki Promocji
Promocja obowiązuje od 01 września 2018 do 31 grudnia 2018 23:59 i obejmuje wszystkie Produkty dostępne w Katalogu Produktów.
Klient, który w czasie trwania Promocji złoży zamówienie na Produkt lub Produkty w Serwisie Organizatora, działającym pod adresem http://www.galeriabobasa.pl, otrzyma kaszkę Holle o gramaturze 25 gram gratis.
Warunkiem otrzymania przez Klienta Produktu lub Produktów na koszt Organizatora jest złożenie zamówienia w Serwisie Organizatora na Produkt lub Produkty, których łączna wartość wynosi co najmniej 50 zł brutto.
Promocja dotyczy zamówień złożonych w Serwisie Organizatora z dowolną formą płatności i obejmuje wyłącznie pokrycie przez Organizatora kosztów dostawy Produktów do Klienta. W przypadku skorzystania z innej darmowej promocji oferowanej przez sklep, rabat nie może być wykorzystany do obiniżenia opłat za zakupiony towar.
Promocja nie obejmuje dodatkowych opłat wynikających z wybranej formy płatności. Informacja o dodatkowych opłatach widoczna będzie podczas składania zamówienia przez Klienta.
W okresie trwania Promocji Klient uprawniony jest do złożenia dowolnej liczby zamówień.
Promocja nie łączy sięz innymi promocjami Organizatora dotyczącymi kosztów dostawy Produktów.
 
§ 3. Reklamacje
Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji Klient może zgłaszać do Organizatora w formie elektronicznej na adres poczta@galeriabobasa.pl.
W treści reklamacji należy wskazać imię, nazwisko, firmę (w przypadku przedsiębiorców), numer NIP (w przypadku przedsiębiorców), adres korespondencyjny Uczestnika oraz opis przyczyny składania reklamacji.
 
§ 4. Postanowienia końcowe
Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: http://www.galeriabobasa.pl.
W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminów sprzedaży.
Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.
Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), przy czym zmiany te nie będą wiążące dla Klientów którzy złożyli zamówienie spełniające warunki Promocji przed dokonaniem zmiany postanowień Regulaminu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.